Ilija Radovanović

Ilija Radovanović

zamenik direktora | Inovacioni centar | ETF Beograd
most između inovacija & industrije

Diplomirao i masterirao na Elektrotehničkom fakultetu – Univerzitet u Beogradu. Od 2011. godine je zaposlen u Inovacionom centru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu (ICEF) kao istraživač, od 2014. je postavljen na funkciju operativnog menadžera u ICEFu, a od 2019. godine obavlja funkciju zamenika direktora ICEFa. Oblasti istraživanja kojima se Ilija bavi su Internet of Things, senzori i senzorske mreže, cloud i fog computing arhitektura. Završio je medjunarodne MBA studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Član je IEEE društva, i upravnog odbora društva za obnovljive izvore električne energije SMEITS-a.


Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu d.o.o. (ICEF) je spin-of firma osnovana 2006. godine od strane Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. ICEF je naučno-istraživačka organizacija u kojoj se na originalan i sistematičan način razvijaju i primenjuju savremene naučne metode i tehnologije radi stvaranja novih i inovativnih rešenja i usluga ili značajne izmene postojećih u skladu sa potrebama tržišta.


Misija ICEF-a je da kroz svoje projekte i aktivnosti spoji nauku i privredu i omogući saradnju između istraživača, studenata, profesora, iskusnih inženjera, profesionalaca iz različitih oblasti, kao i predstavnika domaće i strane privrede. Istraživanja i projekti koji se razvijaju i implementiraju u okviru ICEF-a zasnivaju se na povezivanju ideja, znanja, kreativnosti, talenata, ljudi i oblasti. Na taj način projekti imaju multidisciplinaran i praktičan karakter, a realizovana rešenja su fokusirana na krajnje korisnike i mogu se nadograđivati za buduće primene.


ICEF svoje aktivnosti usmerava ka ostvarenju svoje dugogodišnje vizije – da postane moderan istraživački centar gde se pokreću i razvijaju novi inovativni projekti, istraživanja, usluge i rešenja i omogućava unapređenje profesionalnih kapaciteta inženjera i istraživača.

Od osnivanja, ICEF je učestvovao na više od 200 projekata sa partnerima iz nauke i industrije. Dugogodišnje iskustvo u implementaciji projekata koji su usmereni ka najsavremenijim tehnologijama omogućava ICEF-u da usmeri svoje aktivnosti ka razvoju tehnoloških inovacija zasnovanih na konceptima Industrije 4.0 i Društva 5.0 radi unapređenja poslovanja i ostvarivanja boljeg života svakog čoveka. Aktivnosti Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu organizovane su kroz rad pet laboratorija.

U okviru pomenutih laboratorija implementiraju se multidisciplinarni naučno-istraživački i razvojni projekti kojima rukovode fakultetski profesori i inženjeri sa međunarodnim iskustvom. Istraživanja koja se implementiraju u okviru ICEF-a omogućavaju saradnju sa istraživačima iz drugih oblasti i drugih instituta, kao i saradnju sa predstavnicima domaće i strane industrije.

Agenda